Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

icannotremember

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viaoutoflove outoflove

January 21 2018

icannotremember
2327 5049
Reposted fromdailylife dailylife

January 16 2018

6096 9868 500
Reposted fromrawriot rawriot viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
6794 0ab8
icannotremember
4451 3887
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
I wtedy mi się przypomniało, dlaczego życie bez uczuć ma jednak zalety. Nie ma w sobie tego chaosu i wyczekiwania. I naprawdę w tej chwili chciałam to wszystko rzucić w cholerę. 
— senyia.soup.
Reposted fromSenyia Senyia viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
icannotremember
Chcę już być "u siebie", gdziekolwiek to jest.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viaeyot eyot
icannotremember
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
icannotremember
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaalliwantisyou alliwantisyou
icannotremember
3632 dbce 500
icannotremember
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaalliwantisyou alliwantisyou

January 14 2018

2674 6ffa

January 13 2018

icannotremember
6534 f491
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
icannotremember
5464 1146
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
icannotremember
1821 6944 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaoutoflove outoflove
icannotremember
Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem
Reposted fromnikotyna nikotyna viaoutoflove outoflove
icannotremember
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaoutoflove outoflove
icannotremember
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina viaeyot eyot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl